Koszyk

Regulamin sklepu internetowego

Kozacki Bazar

Obowiązuje od 04.05.2023 r.

Mając na uwadze przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014r. strony ustalają, że w przypadku, gdy dojdzie do niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z ww. przepisami – uznają pierwszeństwo przepisów ustawy.

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Kozacki Bazar jest dostępny pod adresem internetowym: kozackibazar.pl, a prowadzony przez firmę Edu-Audyt Katarzyna Pasławska, której siedziba mieści się w Domaszczynie przy ul. Wrocławskiej 73b,  posługującą się numerem NIP: 9161250126, numerem REGON: 933014280. Adres e-mail do kontaktu to: kontakt@kozackibazar.pl
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu skierowane są zarówno do Klientów prywatnych, jak również do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. Określają one szczegółowe zasady, dotyczące m.in:
 • korzystania ze Sklepu internetowego
 • zasad i trybu zawierania Umów Sprzedaży na odległość
 1. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta w związku z realizacją jego zamówień jest Sprzedawca, który przetwarza je wyłącznie w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.

§ 2
Użyte w regulaminie definicje

 1. Klient – jest to:
 • osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w szczególnych wypadkach – przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące – również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych
 • osoba prawna
 • jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną,

która zawiera ze Sprzedawcą umowę w ramach niniejszego Sklepu.

 1. Przedsiębiorca – jest to:
 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, o ile odrębna ustawa przyznaje jej zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą

która  korzysta z niniejszego Sklepu.

 1. Sklep Internetowy lub Sklep – jest to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym kozackibazar.pl
 2. Sprzedawca – firma Edu-Audyt Katarzyna Pasławska, z siedzibą w Domaszczynie przy ul. Wrocławskiej 73b, posługującej się numerem NIP: 9161250126, REGON: 933014280.
 3. Umowa zawarta na odległość – jest to umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (czyli w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub wielu środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 4. Regulamin – jest to niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 5. Konto – jest to usługa elektroniczna, oznaczona zindywidualizowaną nazwą (czyli loginem) oraz hasłem, podanym przez Klienta, jak również zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, podanych dobrowolnie przez Klienta, a także informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w niniejszym Sklepie.
 6. Formularz zamówienia – jest to dostępny w niniejszym Sklepie interaktywny formularz, umożliwiający dokonanie i wysłanie Zamówienia, a w szczególności:
 • dodanie Produktów do elektronicznego koszyka
 • określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 1. Zamówienie – jest to oświadczenie woli Klienta, wysłane dobrowolnie za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu/Produktów ze Sprzedawcą.
 2. Zamówienie bez rejestracji – jest to oświadczenie woli Klienta o zamiarze nabycia Produktu/Produktów bez zakładania własnego konta w Sklepie.
 3. Formularz rejestracji – jest to formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający Klientowi utworzenie własnego Konta, ułatwiającego m.in. procesy sprzedaży, reklamacji czy zwrotów.
 4. Koszyk – jest to segment wewnętrznego oprogramowania Sklepu, umożliwiający Klientowi wybieranie Produktów do zakupu, a także dający możliwość ustalenia i zmiany danych Zamówienia, w szczególności ilości zakupionych Produktów.
 5. Produkt – jest to dostępny w Sklepie artykuł bądź usługa, będąca przedmiotem  Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, dokonanej za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6. Umowa Sprzedaży – jest to umowa sprzedaży Produktu, zawierana albo już zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, a podpisana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7. Dzień roboczy – jest to jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Newsletter lub Biuletyn – jest to elektroniczna usługa, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty internetowej, a polegająca na  automatycznej dystrybucji cyklicznych informacji o Produktach, nowościach  lub promocjach w Sklepie Internetowym,  która jest świadczona dla korzystających z tej usługi Klientów.
 9. Usługa elektroniczna – jest usługa świadczona na drodze elektronicznej przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, która jest dokonana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. Ustawa o prawach konsumenta – jest to ustawa z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta” (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 wraz z późniejszymi zmianami).

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy to: ul.Krakowska 180, hala K2, Wrocław
 2. Adres e-mail Sprzedawcy to: kontakt@kozackibazar.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy to: 608 68 55 44
 4. Jako Klient, możesz porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Jako Klient możesz porozumieć się ze Sprzedawcą telefonicznie: w dni robocze w godzinach 12:00-18:00

§ 4
Minimalne wymagania techniczne

Aby korzystać ze Sklepu, czyli m.in. przeglądać jego asortyment oraz składać zamówienia na Produkty, niezbędne jest:

 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową Mozilla Firefox w wersji 78 i wyższej lub Opera w wersji 69 i wyższej, Google Chrome w wersji 86 lub wyższej
 2. Konto poczty elektronicznej
 3. Włączona obsługa plików typu cookies oraz obsługa JavaScript

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie za opóźnienia w dostawie lub przerwy w działaniu Sklepu, które są spowodowane takimi czynnikami, jak:
 • siła wyższa
 • niezgodność rozwiązań Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta
 • niedozwolone działanie osób trzecich
 1. Przeglądanie Produktów Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 2. Złożyć Zamówienie na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możesz albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych, umożliwiających realizację Twojego Zamówienia bez zakładania osobistego Konta.
 3. Ceny, które widzisz w Sklepie, są podane w polskich złotych i są cenami brutto (czyli uwzględniają podatek VAT).
 4. Na ostateczną kwotę do zapłaty składa się:
 • cena za Produkt
 • koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i ewentualne usługi pocztowe).

O cenie dostawy zostaniesz poinformowany na stronie Sklepu zarówno w trakcie składania Zamówienia, jak również w chwili wyrażenia woli podpisania Umowy Sprzedaży.

 1. W przypadku Umowy na cykliczne świadczenie usług na czas nieoznaczony – końcową ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za ustalony okres rozliczeniowy.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć własne Konto w Sklepie, wypełnij Formularz rejestracji. Do skutecznego założenia konta niezbędne jest podanie minimalnych danych, które są oznaczone czerwoną gwiazdką.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe i dobrowolne.
 3. Logowanie się na Twoje Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła, które ustaliłeś w Formularzu rejestracji.
 4. W każdej chwili – bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek opłat – możesz usunąć swoje Konto ze Sklepu Internetowego poprzez wysłanie takiego żądania do Sprzedawcy, w szczególności, możesz tego dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia podejmij następujące kroki:

 1. Zaloguj się do Sklepu internetowego
 2. Wybierz Produkt/Produkty, które chcesz zamówić, a następnie kliknij przycisk „Do koszyka”.
 3. Jeżeli chcesz dokonać zakupu bez tworzenia swojego konta, złóż Zamówienie bez rejestracji.
 4. Jeśli wybrałaś/łeś Zamówienie bez rejestracji:
 • wypełnij Formularz zamówienia poprzez wpisanie swoich danych
 • wskaż adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu
 • wybierz sposób dostarczenia Produktu
 • wpisz dane do faktury, jeśli chcesz otrzymać do zamówienia FV od Sprzedawcy
 1. Kliknij przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdź swoje zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.
 2. Wybierz jeden z dostępnych w Sklepie internetowym sposobów płatności i opłać swoje zamówienie we wskazanym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Możesz skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a. Dostawa przez kierowcę Sklepu pod wskazany przez Ciebie adres (dotyczy tylko lokalizacji Wrocław)
  b. Przesyłka kurierska lub przesyłka kurierska za pobraniem
  c. Odbiór osobisty we Wrocławiu, którego możesz dokonać pod adresem Sklepu internetowego, prowadzonego we Wrocław przy ul.Krakowskiej 180, hala K2
 2. Aby opłacić swoje Zamówienie możesz wybrać jedną z następujących opcji:
  a. Płatność przy odbiorze gotówką / kartą płatniczą / BLIK
  b. Płatność natychmiastową za pośrednictwem Przelewy24.pl
  c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 3. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Sklep metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdziesz na stronie internetowej Sklepu.

§ 9
Wykonanie zawartej umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po złożeniu przez Ciebie Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym, które jest określone w § 7 niniejszego Regulaminu.
 2. Po otrzymaniu Twojego Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie oraz przyjmie go do realizacji.
 3. Potwierdzenie otrzymania Twojego Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji nastąpi poprzez wiadomość e-mail na podany przez Ciebie w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej
 4. Potwierdzenie zawiera co najmniej następujące elementy:
 • oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
 • potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Z chwilą otrzymania przez Ciebie powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 2. Jeśli wybrałaś/łeś:
  Płatność przelewem lub płatność elektroniczną – jesteś zobowiązana/y do dokonania płatności w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki – jesteś zobowiązana/y do dokonania płatności przy odbiorze Zamówienia
  c. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki – jesteś zobowiązana/y dokonać płatności przy odbiorze Zamówienia.
  d. Płatność kartą płatniczą przy dostawie – jesteś zobowiązana/y dokonać płatności przy odbiorze Zamówienia.
  e. Jeśli wybrałaś/łeś sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt będzie  wysłany/dostarczony przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Ciebie podczas składania Zamówienia.
 3. Biegu terminu dostawy Produktu przez Sprzedawcę liczy się w następujący sposób:
  W przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznej lub płatności kartą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b. W przypadku płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  c. W przypadku płatności przy odbiorze – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 4. W przypadku odbioru osobistego Produktu, zamówiony przez Ciebie Produkt będzie gotowy do odbioru w terminie wskazanym w opisie Produktu.
 5. O gotowości Produktu do odbioru zostaniesz poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail o tej treści na podany podczas składania Zamówienia adres Twojej poczty elektronicznej.
 6. Dostawa Zamówienia odbywa się wyłącznie na terenie miasta Wrocław. Dostawa Zamówienia jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 7. System obliczy należny koszt dostawy na terenie miasta Wrocław, biorąc pod uwagę odległość siedziby Sprzedawcy oraz adresu dostawy, który wskazałaś/łeś w Zamówieniu, stosując następujący przelicznik: 2 zł/km brutto.
 8. Wysyłka Zamówienia obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 9. Odbiór osobisty Zamówienia jest bezpłatny i możesz z niego skorzystać od poniedziałku do soboty od 12:00-18:00.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. W terminie 14 dni kalendarzowych masz prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 10.
 2. Bieg terminu określonego na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od dostarczenia Zamówienia.
 3. W przypadku Umowy, która polega na systematycznym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony, termin wskazany w ust. 1 biegnie od wejścia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 4. Odstąpić od Umowy możesz poprzez złożenie Sprzedawcy swojego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Ciebie oświadczenia przed upływem tego terminu pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub w formie elektronicznej na adres biuro@kozackibazar.pl
 6. W przypadku przesłania Twojego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany przez Ciebie adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy są następujące:
  W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość – Umowę uważa się za niezawartą.
  b. Sprzedawca zwróci Ci niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia Zamówienia, z wyjątkiem dodatkowych kosztów,  o ile wybrałeś sposób dostarczenia inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zastosowałaś/łeś w swojej pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie będzie obciążało go żadnymi kosztami.
  d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności aż do czasu otrzymania Twojego  Zamówienia z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.
  e. W związku z odstąpieniem przez Ciebie od Umowy powinnaś/powinieneś odesłać Produkt na adres siedziby Sprzedawcy, podany w niniejszym Regulaminie w trybie niezwłocznym, ale nie później niż 3 dni od dnia, w którym poinformowałaś/łeś Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
  f. Jeśli ze względu na swój charakter Produkt nie mógł zostać w trybie standardowym odesłany pocztą, to poniesiesz bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  g. Jeżeli korzystałaś/łeś z Produktu w sposób inny niż było to konieczne do sprawdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, to poniesiesz jedynie koszt, wynikający ze zmniejszenia jego wartości.
 8. Jeżeli ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o ewentualnych kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci w odniesieniu do Umowy:
  W której przedmiotem zamówienia jest rzecz niestandardowa, wykonana ściśle według Twoich wskazówek lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych wymagań
  b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w szczelnym fabrycznym opakowaniu, po otwarciu którego nie można zwrócić Produktu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych
  c. W której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do spożycia
  d. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą jeżeli zostałaś/łeś poinformowana/y przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utracisz prawo odstąpienia od Umowy
  e. W której cena Produktu zależy od zmian na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, a które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  f. W której przedmiotem Umowy są rzeczy, które po dostawie, ze względu na swój indywidualny charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  g. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została ustalona przez Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, o ile ich dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie terminu 30 dni i których wartość zależy od zmian na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty, które są nowe.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Ci rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, masz prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi, określone w Kodeksie Cywilnym.
 4. Ewentualna reklamację zgłoś na piśmie i dostarcz na adres Sprzedającego albo drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adres e-mail Sprzedawcy.
 5. W swojej reklamacji podaj znane Ci dane, takie jak numer Zamówienia, dodaj zwięzły opis wady, okoliczności oraz datę jej pojawienia, podaj swoje dane jako Klienta opisz swoje żądanie.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do Twojej reklamacji niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 7. Jeżeli żądasz wymiany Produktu lub usunięcia jego wady albo wnosisz o obniżenie ceny, określając równocześnie kwotę proponowanej obniżki, a Sprzedawca nie ustosunkował się do Twojego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że Twoje żądanie uznał za uzasadnione.
 8. Jeżeli korzystasz z uprawnienia z tytułu rękojmi, jesteś zobowiązana/ny dostarczyć wadliwy Produkt pod adres sprzedawcy.
 9. Jeżeli jesteś Klientem, będącym konsumentem – koszt zwrotu Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli jesteś Klientem, niebędącym konsumentem – koszt dostarczenia ponosisz Ty.
 10. Jeżeli ze względu na charakterystykę Produktu lub sposób jego zamontowania zorganizowanie dostawy Produktu przez Ciebie byłoby nadmiernie utrudnione, możesz udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

§ 12
Pozasądowe drogi rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Zarówno w siedzibach jak i na stronach internetowych powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Wszelkie zasady, określające dostęp do tychże  procedur  znajdziesz  na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. W ramach pozasądowego rozpatrywania Twojej reklamacji i dochodzenia roszczeń masz następujące drogi do wyboru:
  a. Możesz zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy ze Sprzedawcą.
  b. Możesz zwrócić się do do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Tobą a Sprzedawcą.
  c. Możesz uzyskać nieodpłatna pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, takich jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
 2. Możesz złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przekazujesz dobrowolnie, a celem ich zbierania jest realizacja Umowy Sprzedaży, a jeżeli dodatkowo wyrazisz na to zgodę – także w cel marketingowy.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w celu:
 • realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie tychże danych jest niezbędne do realizacji umowy, której jesteś stroną
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie
 • wykonania przez Administratora prawnego obowiązku, ciążącego na nim
 • ochrony Twoich żywotnych interesów
 • działania w przypadku prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, wyłączając sytuacje, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych.
 1. Odbiorcami, korzystającymi z Twoich danych osobowych ze Sklepu internetowego mogą być następujące podmioty:
  Jeśli korzystasz z opcji dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia Twoje dane wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. Jeśli korzystasz ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia Twoje dane, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 2. W każdym czasie i nieodpłatnie masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
 3. Żądanie zmiany czy usunięcia tych danych możesz wysłać w formie elektronicznej na adres: biuro@kozackibazar.pl
 4. Pamiętaj, że podanie niektórych minimalnych, wskazanych w Regulaminie danych osobowych, jest niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży, a ich brak skutkuje niemożliwością zawarcia tejże Umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Umowa ze Sklepem internetowym jest zawierana są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, m.in: w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw. O każdej zaplanowanej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (takiej jak np. świadczenie Usługi Elektronicznej) zmieniony regulamin wiąże Ciebie ,o ile zostały zachowane wymagania z art. 384 oraz 384[1] KC, czyli wtedy, gdy zostałaś/łeś prawidłowo poinformowana/y o zmianach i nie wypowiesz umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych masz prawo do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż ciągłym, czyli np. Umowy Sprzedaży, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać Twoich praw nabytych przed dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu ani na już złożone Zamówienia ani na będące w trakcie realizacji.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności: KC, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), a dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.